Dictionar

Rezultate principale (Factor):

Factor

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. facteur, lat. factor, ~oris)

1. condiție, element, împrejurare care poate determina, influența sau explica un proces, un fenomen, o acțiune etc.

2. ~ de producție = componentă a ansamblului de elemente care iau parte la producerea bunurilor materiale.

3. (mat.) fiecare dintre termenii unui produs.

4. ~ prim = fiecare dintre numerele prime prin care se împarte exact un număr dat; ~ comun = număr sau polinom prin care se divide oricare dintre termenii unei sume.

5. mărime pentru un sistem tehnic, un material etc., reprezentând raportul a două mărimi de natură diferită.

6. coeficient.

7. ~ poștal = lucrător la un oficiu poștal care duce și distribuie corespondența și publicațiile periodice destinatarilor; poștaș.


Rezultate secundare (Factor):

Factorial, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. factoriel, engl. factorial)

1. (produs al unei serii de factori) care sunt numere întregi, pozitive şi continuu succesive, începând cu unitatea.


Factorie

Parte de vorbire: s.
Origine: (rus. faktoriia)

1. agenţie a unei case comerciale europene într-o ţară străină (în colonii).

2. punct pentru cumpărarea vânatului de la vânători şi pentru aprovizionarea acestora cu unelte, materiale etc. în regiunile nordice depărtate.


Factoring/făctăriu/

Parte de vorbire: s.
Origine: (engl., fr. factoring)

1. serviciu complex de natură financiară şi contabilă (acordări de credite, încasări, plăţi, deconturi etc.) pe care o societate comercială îl face alteia.


Factoriza

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. factoriser)

1. a descompune în factori un număr sau o expresie algebrică.


Manufactor

Parte de vorbire: s.m. (învechit)
Origine: (manufactură)

1. producător de obiecte manufacturate; manufacturier.


Selfactor

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Selfaktor, engl. selfactor)

1. maşină în filatura de lână, la care filarea semitortului alternează cu înfăşurarea firului pe ţevi.


Abatere

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (abate)

1. acțiunea de a (se) abate și rezultatul ei.

2. îndepărtare, deviație de la direcția inițială sau normală.

3. (fig.) îndepărtare de la o normă, de la o linie de conduită, de gândire etc.

4. (jur.) încălcare a unei dispoziții cu caracter administrativ sau disciplinar.

5. (tehn.) diferența dintre valoarea efectivă sau valoarea-limită admisă a unei mărimi și valoarea ei nominală.

6. (tehn.) diferența dintre dimensiunea reală și cea proiectată a unei piese.

7. (mar.) operația de întoarcere intenționată a prorei unei nave într-o anumită direcție.

8. (econ.) ~ fiscală = parte procentuală din venit, care este scutită de impozit.

9. (econ.) ~ monetară = factor de natură inflaționistă care se caracterizează prin creșterea mai rapidă a masei monetare în raport cu masa bunurilor și serviciilor, manifestată prin majorări ale prețurilor și scăderea puterii de cumpărare a unei monezi.

10. (compus) ~-standard = indicator de măsurare a dispersiei valorilor unei variabile aleatorii.

11. (gram.) excepție.

12. (înv.; loc. subst.) ~ de la vorbă = digresiune.

13. (loc. subst.) ~ de la regulă = excepție.

14. culcare pe pământ; doborâre.

15. (fig.) deprimare.


Abiotic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. abiotique)

1. care se opune vieții; care este lipsit de viață.

2. califică un mediu în care organismele vii nu pot trăi, incompatibil cu viața.

3. care ține de abioză; propriu abiozei.

4. factor ~ = unul dintre cei doi factori care guvernează distribuția populațiilor bentice în ocean și care depinde în esență de mediul în care evoluează animalele și plantele.


Aeromorfoză

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. aéromorphose)

1. (biol.) totalitatea modificărilor morfoanatomice sub acţiunea factorilor atmosferici.

2. acţiunea morfogenetică a aerului asupra dezvoltării organelor (ex. plantele amfibii).


Agent, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. agent, lat. agens)

1. s. m. f. reprezentant al unui stat, al unei instituţii, întreprinderi etc. care îndeplineşte anumite însărcinări.

2. ~ diplomatic = reprezentant al unui stat în alt stat în relaţiile politice cu acesta; ~ economic = persoană fizică sau juridică care participă la viaţa economică a unei societăţi comerciale; ~ secret = cel care îndeplineşte o misiune secretă de informare; spion; ~ de circulaţie = (sub)ofiţer de poliţie cu îndrumarea, supravegherea şi controlul circulaţiei pe drumurile publice.

3. s. m. factor activ ce determină un anumit proces fizic, chimic etc.

4. ~ patogen = microorganism care determină apariţia unui proces patologic; nume de ~ = substantiv, adjectiv care indică autorul acţiunii unui verb; complement de ~ = subiectul logic al acţiunii unui verb pasiv; propoziţie completivă de ~ = propoziţie care arată acţiunea exprimată printr-un verb pasiv.


Agroclimatologie

Parte de vorbire: s.
Origine: (agro- + climatologie)

1. ramură a climatologiei care studiază clima ca factor al producţiei agricole.


Agroecologie

Parte de vorbire: s.
Origine: (agro- + ecologie)

1. ramură a ecologiei care studiază influenţa factorilor de mediu abiotici asupra plantelor de cultură.